با عشق تقديم به شما

کنار آشنایی تو آشیانه می کنم

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم

 

---------------------------------------------------------

خدا يک شب تو را در سينه من زاد ،باور کن

 

يقينی در گمان پيچيد ودستم داد باور کن

 

تو مثل هر چه هستی دردرون من نمی گنجی

 

مرا ويرانه کردی ،خانه ات آباد، باور کن

 

نمی فهمم زبان واژه های آتشينت را

 

رهايی،مثل يک آشوب يک فرياد، باور کن

 

اگر چه بردلم باريد طوفان عظيم اشک

 

پلی بين دل ما بود از پولاد، باور کن

 

تو از نسل عقيم گريه های رفته ازيادی

 

که تنهايی تو را در چشمهايم زاد، باور کن

 

                                       کاکايي

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید